Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op onze website accepteert u het aanbod van WoodNess Pizza en gaat u een overeenkomst aan met WoodNess Pizza. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen ingediend te worden via ons contact formulier. De contactgegevens van WoodNess Pizza vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Multisafepay B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar de rekening van WoodNess Pizza. Uw bestelling kan niet herroepen worden.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door WoodNess Pizza persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen
1.3 WoodNess Pizza zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

 

2. Levering

2.1 Bestellingen bij WoodNess Pizza zullen moeten worden afgehaald bij de Foodtruck van WoodNess Pizza. De afhaaldagen, afhaaladressen en afhaaltijdstippen staan vermeld op internet. WoodNess Pizza doet niet aan het bezorgen van bestellingen.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 17.00 op de dag van levering/afhalen. De openings- en afhaaltijden staan vermeld op onze website. Na 17.00 uur kunnen last minute bestellingen telefonisch worden gedaan.
2.3 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/of ingrediënten.
2.4 WoodNess Pizza werkt met afhaaltijdblokken van een kwartier. WoodNess Pizza streeft naar kwaliteit en ernaar uw bestelling zo vers mogelijk te leveren. Dat houdt in dat uw bestelling wordt bereid op het moment dat u op het bestelde afhaaltijdstip bij de foodtruck komt. 

2.5 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geplaatst en betaald.
2.6 Voor het geval dat de bestelling buiten de openings- en afhaaltijden plaats vindt, krijgt u uw geld teruggestort op uw rekeningnummer.
2.7 Als de bestelling niet naar wens is (bijvoorbeeld omdat het eten bedorven is, of de bestelling niet klopt met hetgeen u had besteld) krijgt u een vergoeding (in overleg met WoodNess Pizza). U neemt daartoe telefonisch contact op met WoodNess Pizza.
2.8 WoodNess Pizza is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen een redelijke termijn, zonder daarvoor de reden te hoeven opgeven. Het reeds betaalde bedrag zal dan op uw rekening worden teruggestort.

2.9. De aangeboden producten op de website kunnen allergenen bevatten. Heeft u een allergie, neem dan telefonisch contact met ons op voordat u een bestelling plaatst. 

 

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan WoodNess Pizza achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 WoodNess Pizza is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

 

4. Betaling

4.1. Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op onze website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij afhalen betalen dan kunt u uiteraard ook betalen bij de foodtruck. Voor zover niet anders is bepaald dan in afstemming met WoodNess Pizza, dienen de verschuldigde betalingen uiterlijk te worden voldaan bij het afhalen van de bestelling bij de Foodtruck.

4.2. De consument/besteller heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan WoodNess Pizza te vermelden. 

 

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website en de produkten van WoodNess Pizza, inclusief verpakking en reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij WoodNess Pizza en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) bestel app en website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal, in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking en reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van WoodNess Pizza en aan haar leveranciers.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van WoodNess Pizza wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van WoodNess Pizza voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en smartengeld is uitgesloten.
6.3 De bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van WoodNess Pizza.

 

7. Klachtenprocedure

7.1 Eventuele klachten over een bestelling of de levering daarvan dient u rechtstreeks via ons contact formulier of via het email-adres zoals aangegeven op onze website in te dienen. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen en streven ernaar de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en de bevindingen terug te koppelen.

 

8. Toepasselijk recht

8.1. Door het bezoeken van onze website accepteert u automatisch deze voorwaarden. Ook blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken, tenzij de voorwaarden zijn gewijzigd.
8.2. WoodNess Pizza kan te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen; het is daarom raadzaam bij een volgend bezoek of bestelling de voorwaarden opnieuw te raadplegen.
8.3. De overeenkomsten tussen WoodNess Pizza en u worden beheerst door Nederlands recht.